Πρακτικό Εκλογής Νέου Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ 1143

Στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 19 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση στην έδρα του (οδός Γλάδστωνος, αρ. 3 Μέγαρο Φέξη) το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής» που εξελέγη κατά τις Αρχαιρεσίες της Δευτέρας 18 Ιουνίου 2018 από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος στις πιο πάνω Αρχαιρεσίες κου Σωτήρη Ζησόπουλου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα τακτικά εκλεγέντα μέλη κατά τις πιο πάνω Αρχαιρεσίες, δηλαδή οι κυρίες και οι κύριοι με τη σειρά που εξελέγησαν:

 1. Ζησόπουλος Σωτήρης, που έλαβε σαράντα επτά (47) ψήφους.
 2. Τζάνας Δημήτριος, που έλαβε σαράντα τρεις (43) ψήφους.
 3. Σαμπατακάκης Κυριάκος, που έλαβε τριάντα τέσσερεις (34) ψήφους.
 4. Διβάρης Χαράλαμπος, που έλαβε τριάντα τέσσερεις (34) ψήφους.
 5. Αργυροπούλου Αλεξάνδρα, που έλαβε τριάντα δύο (32) ψήφους.
 6. Σωτηροπούλου Πηνελόπη, που έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους.
 7. Θέος Αργύρης, που έλαβε είκοσι τέσσερεις (24) ψήφους.
 8. Βούλγαρης Κώστας, που έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους.
 9. Κούνης Γιώργος, που έλαβε είκοσι τρεις (23) ψήφους.
 10. Γκλαβάς Γιώργος, που έλαβε είκοσι δύο (22) ψήφους.
 11. Φλώκος Κώστας, που έλαβε είκοσι μία (21) ψήφους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του πλειοψηφίσαντος κου Σωτήρη Ζησόπουλου και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού του Συλλόγου συγκροτείται σε σώμα μετά από μυστική ψηφοφορία.

Για το αξίωμα του Προέδρου υπέβαλε υποψηφιότητα μόνο ο κος Σωτήρης Ζησόπουλος και εξελέγη, μετά από μυστική ψηφοφορία με έντεκα (11) ψήφους.

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου υπέβαλε υποψηφιότητα μόνο η κα Αλεξάνδρα Αργυροπούλου και εξελέγη, μετά από μυστική ψηφοφορία με έντεκα (11) ψήφους.

Για το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα υπέβαλε υποψηφιότητα μόνο ο κος Δημήτριος Τζάνας και εξελέγη, μετά από μυστική ψηφοφορία με έντεκα (11) ψήφους.

Για το αξίωμα του Ταμία υπέβαλε υποψηφιότητα μόνο ο κος Χαράλαμπος Διβάρης και εξελέγη, μετά από μυστική ψηφοφορία με έντεκα (11) ψήφους.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : Ζησόπουλος Σωτήρης
Αντιπρόεδρος : Αργυροπούλου Αλεξάνδρα
Γενικός Γραμματέας : Τζάνας Δημήτριος
Ταμίας : Διβάρης Χαράλαμπος

Μέλη δε παραμένουν οι κ.κ.:

Σαμπατακάκης Κυριάκος
Σωτηροπούλου Πηνελόπη
Θέος Αργύρης
Βούλγαρης Κωσταντίνος
Κούνης Γιώργος
Γκλαβάς Γιώργος
Φλώκος Κώστας

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε ότι ο Σύλλογος δεσμεύεται και εκπροσωπείται με δύο υπογραφές, μία του Προέδρου του Δ.Σ. κου Ζησόπουλου Σωτήρη και σε περίπτωση κωλύματός του, της Αντιπροέδρου κας Αργυροπούλου Αλεξάνδρας και μία του Γενικού Γραμματέα κου Τζάνα Δημήτριου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε περίπτωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,
ΤΖΑΝΑΣ ΔΗΜ.

Ο ΤΑΜΙΑΣ,
ΔΙΒΑΡΗΣ ΧΑΡ.

ΤΑ ΜΕΛΗ,
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΘΕΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΦΛΩΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που τηρείται στο οικείο βιβλίο του Συλλόγου, το οποίο επικυρώνω κατ’ άρθρο 16 του Καταστατικού.

Αθήνα, 20η Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.,

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ