Καταστατικό Συλλόγου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Άρθρο 1 

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ”, με έδρα την Αθήνα. Στην Αγγλική γλώσσα η επωνυμία του Σωματείου είναι ” VARVAKEIO ALUMNI ASSOCIATION “.Άρθρο 2 ΣΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ο Σύλλογος έχει σαν σήμα την προτομή του αειμνήστου εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη. Το σήμα αυτό απεικονίζεται στο κέντρο της σφραγίδας του Συλλόγου με γύρω του την πλήρη επωνυμία του Συλλόγου με αναγραφόμενο τον χρόνο ίδρυσης, ήτοι το έτος 1952.Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοποί του Συλλόγου είναι οι ακόλουθοι:

α. Η πνευματική, πολιτιστική και ηθική εξύψωση των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφοσύνης και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, των αποφοίτων και των μαθητών της Σχολής καθώς και η λήψη κάθε μέτρου που θα αποβλέπει στην αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων τους.

β. Η ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου με όποιο μέτρο κρίνεται αναγκαίο στην όλη κοινωνική, πολιτιστική, πνευματική, μορφωτική, καλλιτεχνική και εθνική ζωή της χώρας.

γ. Η με κάθε πρόσφορο τρόπο ενίσχυση και εξύψωση του έργου της Βαρβακείου Σχολής.

δ. Η με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο εξασφάλιση, διατήρηση και αύξηση του κληροδοτήματος Βαρβάκη, όπως επίσης και η συμβολή στην ανέγερση διδακτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων σχετικών με την ανάδειξη της Βαρβακείου Σχολής.

ε. Η με κάθε πρόσφορο μέσο ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας των μελών του Συλλόγου μεταξύ τους, αλλά και με την Σχολή, τους μαθητές και του αποφοίτους καθώς και με άλλους Συλλόγους.

στ. Η νόμιμη έκδοση και κυκλοφορία εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών ενημερωτικών και ψυχαγωγικών δελτίων.

ζ. Η διοργάνωση κοινωνικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και η λειτουργία ή εκμετάλλευση κατάλληλων για τους σκοπούς αυτούς χώρων.

η. Η χορήγηση υποτροφιών σε τελειόφοιτους της Βαρβακείου Σχολής για την συνέχιση των σπουδών τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, αν φυσικά αυτό είναι δυνατό από το Σύλλογο και για αριθμό καθοριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

θ. Η με κάθε τρόπο οικονομική και άλλη γενικά ενίσχυση των μαθητών της Βαρβακείου Σχολής.

ι. Η ηθική, επαγγελματική, υλική και κάθε είδους άλλη παροχή βοηθείας και ενίσχυση των αποφοίτων της Βαρβακείου Σχολής και των μαθητών της.

2. Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του Συλλόγου 

ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα:

α. Η συγκρότηση επιτροπών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι δυνατό να αποτελούνται από μέλη, αποφοίτους, μαθητές και φίλους του Συλλόγου και που θα καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο να προσφέρουν κάθε δυνατή συμπαράσταση και βοήθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.

β. Η συμμετοχή μελών του Συλλόγου στην διοίκηση του Βαρβακείου Ιδρύματος.

γ. Η έκδοση και δημοσίευση κειμένων σχετικών με την ιστορία και την δράση της Βαρβακείου Σχολής, του ιδρυτού της ή και σχετικών με την Σχολή και τον ιδρυτή της θεμάτων καθώς και η έκδοση βιογραφικού λεξικού ( WHO IS WHO ) των αποφοίτων.

δ. Η έκδοση εντύπων και ενημερωτικών δελτίων, που θα περιέχουν θέματα που ενδιαφέρουν το Σύλλογο, τα μέλη του, τους απόφοιτους, τους μαθητές και όσους έχουν ενδιαφέρον για τον Σύλλογο ή ασχολούνται με άλλους συναφείς Συλλόγους αλλά και διάφορα άλλα θέματα πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου.

ε. Η πραγματοποίηση διαλέξεων, δεξιώσεων, χορών, συνεστιάσεων, εκδρομών, εκθέσεων και λοιπών πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

στ. Η ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίων και η δημιουργία βιβλιοθήκης, η οποία θα εμπλουτίζεται συνεχώς για την χρήση των μελών, αποφοίτων, μαθητών και όποιου τρίτου ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν οι απόφοιτοι της Βαρβακείου Σχολής.

Κατ’ εξαίρεση, τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και όσοι εφοίτησαν για τρία τουλάχιστον χρόνια στην Βαρβάκειο Σχολή, έστω και αν δεν είναι απόφοιτοι, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από σχετική αίτησή τους.

Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση και με πλειοψηφία των 2 / 3 των μελών που παρευρίσκονται και έχουν δικαίωμα ψήφου, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν άτομα που πρόσφεραν ή εξακολουθούν να προσφέρουν αξιόλογη βοήθεια προς την Βαρβάκειο Σχολή ή που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου Αποφοίτων με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης ως επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν διαπρεπείς απόφοιτοι του Βαρβακείου.

Εφόσον τα επίτιμα μέλη έχουν διατελέσει Πρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, λαμβάνουν την τιμητική ονομασία του επιτίμου Προέδρου του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο του Συλλόγου και δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο. Στις Γενικές Συνελεύσεις καλούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι απόφοιτοι Βαρβακείου, οπότε και έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 5

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Μετά το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους απόφοιτους της Βαρβακείου Σχολής της χρονιάς εκείνης, από κατάλογο της Σχολής με τα πλήρη στοιχεία τους, να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς τον Σύλλογο για να γίνουν τακτικά μέλη του Συλλόγου. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου και έτος αποφοίτησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται υποχρεωτικά τις παραπάνω αιτήσεις και με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή στο Βιβλίο των Τακτικών μελών του Συλλόγου.

Με την ίδια διαδικασία, δηλαδή αίτησή τους και έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, σε περίπτωση άρνησής του, από την Γενική Συνέλευση, μπορούν να εγγραφούν ως τακτικά μέλη του Συλλόγου και απόφοιτοι προηγουμένων ετών που για διάφορους λόγους δεν έχουν ήδη γίνει μέλη μετά την αποφοίτησή τους από την Βαρβάκειο Σχολή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να χορηγεί σε κάθε νέο μέλος του Συλλόγου αντίγραφο του Καταστατικού του Συλλόγου για να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Η εγγραφή νέων μελών στον Σύλλογο επιτρέπεται πάντα.

Άρθρο 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν υποχρέωση να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του, να συμμορφώνονται πάντα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας για τα Σωματεία, με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου και να καταβάλλουν τις τακτικές συνδρομές, αλλά και τις τυχόν έκτακτες εισφορές προς τον Σύλλογο.

Κατ’ εξαίρεση, απόφοιτοι οι οποίοι εγγράφονται μέλη του Συλλόγου μέσα σε πέντε (5) έτη από την αποφοίτησή τους από την Βαρβάκειο Σχολή απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τακτικών συνδρομών για πέντε (5) έτη από την αποφοίτησή τους.

Τα μέλη, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων τους ( ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο ), πρέπει να γνωστοποιούν τα ταχύτερο δυνατό τα νέα τους στοιχεία στον Σύλλογο.

Άρθρο 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Ολα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα και απολαύουν όλα τα οφέλη από την δράση του Συλλόγου.

Ολα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και ταυτόχρονα έχουν πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου, να ελέγχουν τις αποφάσεις αυτών, καθώς και τις ενέργειες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, να εκλέγονται οι ίδιοι στα αξιώματα αυτά, να ψηφίζουν για όλα τα ζητήματα που φθάνουν σε ψηφοφορία και γενικά να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το Καταστατικό του Συλλόγου.

Θεωρείται ότι έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις τα μέλη που έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο τα τρία τουλάχιστον τελευταία χρόνια μεταξύ των οποίων είναι και το τρέχον, εκτός αν έχουν εγγραφεί στον Σύλλογο σε χρονικό διάστημα μικρότερο της τριετίας, οπότε οι υποχρεώσεις τους αρχίζουν από το έτος εγγραφής τους και οι απόφοιτοι, μέσα στην πρώτη πενταετία από την αποφοίτησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος.

Ολα τα μέλη έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Συλλόγου, μέσα στα πλαίσια της εκπλήρωσης των σκοπών του.

Άρθρο 8

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΔΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών του.

β) Οι τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών του. Αυτές αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων ( 4/5 ) των παρευρισκομένων.

γ) Οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες.

δ) Η με κάθε άλλο τρόπο επαύξηση της περιουσίας του Συλλόγου.

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν υποχρεωτικά στο Ταμείο του την τακτική ετήσια συνδρομή τους με εξαίρεση όσων μελών απαλλάσσονται προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος. Το ποσό της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και μετά από σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών που παρευρίσκονται σ’ αυτήν και ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί με νεώτερη απόφαση από την Γενική Συνέλευση και με την ίδια πλειοψηφία.

Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου απαλλάσσονται από την υποχρέωση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής.

Τα μέλη του Συλλόγου που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής για τρία χρόνια συνέχεια, παρά την γραπτή υπενθύμιση με συστημένη επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να διαγραφούν με απόφαση του τελευταίου. Μόλις όμως καταβάλλουν τις συνδρομές που οφείλουν, επανεγγράφονται χωρίς τις διατυπώσεις του άρθρου ( 5 ).

Άρθρο 9

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος του Συλλόγου, που ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Συλλόγου, που η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη προς τα συμφέροντα του Συλλόγου ή εχθρική προς αυτόν ή που παραβαίνει τους όρους του Καταστατικού, διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ύστερα από αίτηση κάποιου μέλους ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών που παρευρίσκονται. Πριν από την απόφαση της διαγραφής, η Γενική Συνέλευση καλεί υποχρεωτικά το προς διαγραφή μέλος να εκθέσει τις απόψεις του ενώπιόν της, κατά δε την επαναληπτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται υποχρεωτικά και χωρίς άλλη διατύπωση στην αντίστοιχη ημερομηνία τον επόμενου μήνα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο λαμβάνεται αιτιολογημένη απόφαση για την διαγραφή. Το προς διαγραφή μέλος στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορεί να παρευρεθεί το ίδιο ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, δύναται δε να υποβάλλει γραπτό υπόμνημα.

Άρθρο 10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η έκδοση Ταυτότητας Μέλους για τα μέλη με το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το έτος γέννησης, το έτος αποφοίτησης και τον αριθμό μητρώου του μέλους. Το Δελτίο Ταυτότητας υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση κωλύματός τους από τους νόμιμους αναπληρωτές τους και σφραγίζεται με την σφραγίδα του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 11

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα ( 11 ) τακτικά μέλη και από επτά ( 7 ) αναπληρωματικά που αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση παραίτησης, αποπομπής ή θανάτου αυτών κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και με την σειρά που εκλέχτηκαν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με την διαδικασία που ορίζει το άρθρο 26 του παρόντος Καταστατικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα σε επτά ημέρες από την ημέρα των εκλογών, με πρόσκληση του συμβούλου που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και, σε περίπτωση παράληψής του, με πρόσκληση των κατά σειρά αμέσως επόμενων σε αριθμό ψήφων συμβούλων. Κατά την πρώτη αυτή μετά τις εκλογές συνεδρίασή του, εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία όλων των μελών που το απαρτίζουν ( δηλαδή τουλάχιστον με έξι ( 6 ) ψήφους ) και με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ταμία του Συλλόγου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία για κάποια από τις παραπάνω θέσεις, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους μελών.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται ψηφοφορία για την προτίμηση ενός από αυτούς που ισοψήφισαν, και σε περίπτωση νέας ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και αρχίζει από την ημέρα της εκλογής του από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και λήγει με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου. Η θητεία μπορεί να παραταθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό αυτό.

Άρθρο 13

ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα απέναντι στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά τουλάχιστον κάθε μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη και το ζητήσουν ο Πρόεδρος ή τρία τουλάχιστον μέλη του με γραπτή αίτησή τους προς τον Πρόεδρο.

Η ημέρα, ο τόπος, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται κάθε φορά με πρόσκληση των μελών του από τον Πρόεδρο αυτού.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει δικαίωμα πριν από κάθε συνεδρίασή του να ζητά εγγράφως από τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει συγκεκριμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον έξι ( 6 ) μέλη του.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων μελών.

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, κάθε απόφοιτος της Βαρβακείου Σχολής, εφόσον είναι μέλος του Συλλόγου και ταμειακώς εντάξει.

Άρθρο 15

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν Καταστατικό και στον Νόμο, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και επιδιώκει την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου, λογοδοτεί δε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων θεμάτων που αφορούν στον Σύλλογο, διορίζει και παύει τυχόν υπαλληλικό προσωπικό του Συλλόγου, καθορίζει τους μισθούς αυτού, συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και εκτελεί τις αποφάσεις τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί και Επιτροπές για τις δραστηριότητες του Συλλόγου από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφοίτους και τρίτα πρόσωπα που μπορούν να συμβάλλουν στους σκοπούς και τις δραστηριότητες των Επιτροπών αυτών. Οι Επιτροπές αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

Άρθρο 16

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλα τα Δικαστήρια και σε όλες τις Αρχές, σε όλες τις σχέσεις του Συλλόγου με τρίτους, δεσμεύει δε τον Σύλλογο όταν αυτό απαιτείται. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε όλες του τις δημόσιες εκδηλώσεις και δραστηριότητες γενικότερα. Υπογράφει τις συμβάσεις του Συλλόγου με τρίτα πρόσωπα και συνομολογεί κάθε συμφωνία για λογαριασμό του Συλλόγου στα πλαίσια των σκοπών του συνυπογράφων πάντα στις περιπτώσεις αυτές με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, αλλά πάντοτε μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν και με την σειρά που τον ζητούν, αφαιρεί τον λόγο από αυτούς που παρεκτρέπονται, επιβάλλει την τάξη, μπορεί ακόμη και να απομακρύνει αυτούς που αρνούνται να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις του, μετά όμως και από την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών που παρευρίσκονται, φροντίζει για την σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη τους, προτείνει τα θέματα για ψηφοφορία και έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε συνεδρίαση, όταν προβλέπονται ή δημιουργούνται προστριβές. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα εντάλματα δαπανών και πληρωμών, επικυρώνει πρακτικά των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακολουθεί και ελέγχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρευρισκομένων μελών του, να εξουσιοδοτεί ένα ή περισσότερα μέλη του Συλλόγου να εκπροσωπούν τον Σύλλογο για συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα.

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του Προέδρου, το Δ.Σ. με την συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους που συμπληρώνει την κενή θέση, συνέρχεται μέσα σε δέκα ( 10 ) το πολύ ημέρες από τον θάνατο ή την παραίτηση του Προέδρου και εκλέγει με την διαδικασία του άρθρου 12 τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Μέχρι τότε χρέη Προέδρου εκτελεί ο Αντιπρόεδρος.

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του τελευταίου. Τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας αντικαθιστά ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέγεται από αυτό με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του Αντιπροέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο με την συμμετοχή του αναπληρωματικού μέλους που συμπληρώνει την κενή θέση, συνέρχεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τον θάνατο ή την παραίτηση του Αντιπροέδρου και εκλέγει με την διαδικασία του άρθρου 12 Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 17

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα Γραφεία του Συλλόγου, οργανώνει τα αρχεία και τα μητρώα των μελών, φροντίζει για την αλληλογραφία του Συλλόγου, παρακολουθεί και ελέγχει την σύνταξη των Πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα εντάλματα πληρωμών και δαπανών.

Τον Γενικό Γραμματέα, σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης, απουσίας ή κωλύματός του, αντικαθιστά ο Ειδικός Γραμματέας και αυτόν ένας άλλος σύμβουλος με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί τα Βιβλία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το μητρώο των μελών και όλα τα άλλα βιβλία του Συλλόγου, εκτός από αυτά που ρητά υποχρεώνεται να τηρεί κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας παραδίδει με πρωτόκολλα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα Βιβλία, τα έγγραφα, τους χώρους και την περιουσία γενικά του Συλλόγου και κυρίως:

α) Τα Βιβλία Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Το Μητρώο των μελών.

γ) Ολα τα διαχειριστικά έγγραφα που κατά το άρθρο 18 του παρόντος τηρεί ο Ταμίας του Συλλόγου, και

δ) Το Βιβλίο της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου.

ε) Την σφραγίδα του Συλλόγου.

Άρθρο 18

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας εισπράττει με αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις που έχουν την σφραγίδα του Συλλόγου και τις υπογραφές του Προέδρου και του ιδίου του Ταμία, όλα γενικά τα έσοδα του Συλλόγου.

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της σχετικής δαπάνης από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα και σφραγίζονται με την σφραγίδα του Συλλόγου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει να επισυνάπτεται η αντίστοιχη εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, αν αυτό είναι δυνατό.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και ευθύνεται για κάθε απώλεια χρημάτων του Συλλόγου, εκτός αν η απώλειά τους οφείλεται σε λόγους που ούτε κάν μπορούσε να προβλέψει, έστω και δείχνοντας κάθε δυνατή επιμέλεια.

Επίσης, ο Ταμίας ευθύνεται για κάθε πληρωμή χωρίς αντίστοιχο ένταλμα. Ο Ταμίας καταθέτει σε Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, μπορεί όμως να κρατά στα χέρια του ένα εύλογο ποσό για την κάλυψη επειγουσών δαπανών του Συλλόγου.

Ο Ταμίας τηρεί νόμιμα το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του Συλλόγου και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. Κάθε ημερολογιακό τρίμηνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του τριμήνου και κάθε χρόνο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τον απολογισμό της αντίστοιχης διαχείρισης που θα χρησιμοποιηθεί σαν βάση για να συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο τον ετήσιο Ισολογισμό.

Ο Ταμίας έχει υποχρέωση να εκθέτει στο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αυτό του ζητηθεί, όλα τα στοιχεία για την οικονομική κατάσταση και την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.

Τον Ταμία, σε περίπτωση αδυναμίας, θανάτου, παραίτησης ή κωλύματός του αντικαθιστά μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένας από τους συμβούλους που δεν κατέχει όμως κανένα από τα υπόλοιπα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αναιτιολόγητα σε πέντε ( 5 ) συνεχείς συνεδριάσεις του, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί εκτός αν υποβάλλει προφορική ή γραπτή δικαιολογία και κριθεί αυτή ικανοποιητική κατά την συνεδρίαση για την διαγραφή του, στην οποία πρέπει να καλείται υποχρεωτικά και με γραπτή πρόσκληση το παραπάνω μέλος. Για την διαγραφή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ( 6 τουλάχιστον ψήφοι ).

Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με την παραπάνω διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καλέσει αμέσως σαν αντικαταστάτη του, το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κατά σειρά επιτυχίας στις αρχαιρεσίες απ’ όπου προέρχεται κάθε φορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει άμεσα Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου για να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την διαδικασία του άρθρου 26 του παρόντος Καταστατικού.

Άρθρο 20

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά από γραπτή αιτιολογημένη διαμαρτυρία τεσσάρων ( 4 ) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για ανεπαρκή λειτουργία και αίτησή τους για αναδιάρθρωσή του, ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε επτά ( 7 ) το πολύ ημέρες από την περιέλευση της έγγραφης αυτής διαμαρτυρίας, με σκοπό την επανάληψη της διαδικασίας του άρθρου 12, δηλαδή την εκλογή πάλι Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα και Ταμία. Αν η προθεσμία των επτά (7) ημερών παρέλθει χωρίς να έχει συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, η σύγκλησή του προκαλείται με πρόσκληση που τα τέσσερα (4) μέλη αποστέλλουν σε όλα τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Για να θεωρηθεί ότι η συνεδρίαση αυτή ευρίσκεται σε απαρτία, απαιτείται η συμμετοχή και των 11 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν δεν παραστούν και τα 11 μέλη, η συνεδρίαση συγκαλείται υποχρεωτικά κάθε επτά ημέρες μέχρι να επιτευχθεί κανονική απαρτία ( τουλάχιστον 6 μελών ), οπότε και γίνεται τελικά η εκλογή σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12.

Άρθρο 21

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου και που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου

Άρθρο 22

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες: Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο πεντάμηνο κάθε χρόνου. Η σύγκλησή της γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συνέρχονται κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο από το Διοικητικό Συμβούλιο ή αν το ζητήσουν 50 τουλάχιστον τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, με γραπτή αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία θα αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι που δικαιολογούν την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός 45 ημερών από την ημέρα που θα περιέλθει σ’ αυτό η παραπάνω αίτηση. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αμελήσει να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτή είναι δυνατό να συγκληθεί από τα μέλη που την ζητούν με την αίτησή τους που υπογράφεται από όλους τους αιτούντες και σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζει το Καταστατικό.

Άρθρο 23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται υποχρεωτικά με δημοσίευση της πρόσκλησης τουλάχιστον σε δύο ( 2 ) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της Αθήνας, επτά ( 7 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση. Στην προθεσμία λαμβάνεται υπ’ όψη και η ημέρα της Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται μέσα στις ίδιες προθεσμίες να στείλει και έγγραφες προσκλήσεις προς τα ταμειακώς εντάξει μέλη. Αν μία Γενική Συνέλευση συγκληθεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού, πρέπει να ειδοποιηθούν υποχρεωτικά και με έγγραφες προσκλήσεις που θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με COURIER , όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα στις ίδιες προθεσμίες, διαφορετικά η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αυτής είναι άκυρη. Η πρόσκληση γράφει υποχρεωτικά την ημερομηνία που συγκαλείται η Γενική Συνέλευση, τον τόπο, την ακριβή διεύθυνση και την ακριβή ώρα που θα διεξαχθεί και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 24

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Οι Γενικές Συνελεύσεις εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζουν για την διαγραφή μέλους του Συλλόγου σύμφωνα και με το άρθρο 9 του Καταστατικού, για την μεταβολή των σκοπών του Συλλόγου, για την τροποποίηση του Καταστατικού, για την διάλυση του Συλλόγου και γενικά για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του που ορίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό του Συλλόγου και για κάθε θέμα που έχει σχέση με την ομαλή λειτουργία και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου και δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται, εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, και θέματα που προτείνονται από οποιοδήποτε μέλος και εφ’ όσον εγκριθεί η συζήτησή τους με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Οι Συνελεύσεις εκλέγουν πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και ο Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την πιστή σύνταξη των πρακτικών.

Δεν μπορούν να εκλεγούν Πρόεδροι και Γραμματείς των Συνελεύσεων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και τα υποψήφια μέλη για εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Στις Συνελεύσεις απαγορεύεται η παράσταση μέλους από πληρεξούσιό του.

Άρθρο 25

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο πεντάμηνο κάθε έτους, εγκρίνει τη ετήσια έκθεση των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού αναλογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την ετήσια έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εν συνεχεία αποφασίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη. Από την ψηφοφορία αυτή απέχουν υποχρεωτικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Ακολούθως η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό των εσόδων και των εξόδων της νέας διαχειριστικής χρήσεως που οφείλει να έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να υποβάλλει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση με τον Ταμία ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του.

Άρθρο 26

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Κάθε τριετία διενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου που έχει θητεία ίδια με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα να εκλεγούν έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και όσοι από τα επίτιμα είναι απόφοιτοι της Βαρβακείου Σχολής και έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν τα τακτικά μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και όσοι από τα επίτιμα είναι απόφοιτοι της Βαρβακείου Σχολής. Τυχόν πληρωμές καθυστερημένων συνδρομών ή εγγραφές μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα διενέργειας των αρχαιρεσιών, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις αιτήσεις υποψηφιότητας, ο δε Πρόεδρός της ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων προς την Συνέλευση και τοποθετεί τον πίνακα των ονομάτων σε ευκρινές σημείο στην αίθουσα της ψηφοφορίας σε διαφορετική θέση για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν όπως παραπάνω αναφέρεται τουλάχιστον έντεκα ( 11 ) αιτήσεις υποψηφιότητας για τις θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε η θητεία του μέχρι την στιγμή εκείνη Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο, οπότε και προκηρύσσονται πάλι εκλογές. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν και στην δεύτερη αυτή Γενική Συνέλευση έντεκα ( 11 ) τουλάχιστον υποψηφιότητες, τότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διαδικασία εκλογής που θα ακολουθηθεί.

Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικά μυστική και διενεργείται με ψηφοδέλτια.

Επιτυχόντες θεωρούνται 11 υποψήφιοι από εκείνους που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή που αναφέρεται παρακάτω. Από τους επιτυχόντες θεωρούνται σαν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι έντεκα ( 11 ) πρώτοι κατά σειρά ψήφων και σαν αναπληρωματικά οι επόμενοι μέχρι επτά ( 7 ) κατά σειρά ψήφων. Για την Ελεγκτική Επιτροπή, από τους επιτυχόντες οι τρεις ( 3 ) πρώτοι θεωρούνται τακτικά μέλη και οι μέχρι τρεις ( 3 ) επόμενοι αναπληρωματικά μέλη.

Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, αμέσως μετά την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της Συνέλευσης.

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της και μετά αναλαμβάνει τα καθήκοντά της και τοποθετεί σε ευκρινές μέρος την ψηφοδόχο, η οποία, αφού ελεγχθεί, σφραγίζεται.

Στην συνέχεια διανέμει σε όλα τα παριστάμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, από ένα ψηφοδέλτιο σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν δίδοντας πληροφορίες για τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε εκλογέας αναγράφει στο ψηφοδέλτιό του μέχρι δέκα οκτώ (18) ονόματα από τους υποψηφίους για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι έξι (6) από τους υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Κάθε άλλο ψηφοδέλτιο εκτός από τα παραπάνω είναι άκυρο. Κάθε εκλογέας, μετά τον έλεγχο από την Εφορευτική Επιτροπή του δικαιώματος του ψήφου, έχει δικαίωμα να ψηφίσει. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην διαλογή των ψήφων τηρώντας γι’ αυτό ειδικό πίνακα.

Μετά την διαλογή των ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά την σειρά της επιτυχίας τους, τόσο για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και για την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθορίζει δε και την σειρά των αναπληρωματικών, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που πήρε ο καθένας.

Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει Πρακτικό εκλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθορίζοντας και την σειρά επιτυχίας καθενός που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και παραδίδεται με όλα τα σχετικά της εκλογής στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Ο τελευταίος και ο Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης, αφού συμπεριλάβουν το Πρακτικό αυτό της Εφορευτικής Επιτροπής στα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και το κλείσουν, παραδίδουν όλα τα παραπάνω στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο με απόδειξη παραλαβής.

Άρθρο 27

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετησίως έκθεση των πεπραγμένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για όσα έγιναν στην διάρκεια της θητείας του. Η έκθεση συντάσσεται κατόπιν εισηγήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.

Δέκα ( 10 ) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα της σύγκλησης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει την έκθεση αυτή στην Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο μαζί με όσα άλλα στοιχεία ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 28

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται όπως παραπάνω από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει οικονομικά τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ταμία, ελέγχει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Καταστατικού και με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει δικαίωμα να ελέγχει τα έγγραφα και τα Βιβλία του Συλλόγου και να λαμβάνει γνώση της διαχείρισης του Ταμείου οποτεδήποτε. Συντάσσει έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Ελεγκτική Επιτροπή, κατά την πρώτη της συνεδρίαση μετά τη εκλογή της, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της που διευθύνει και τις εργασίες της. Επίσης τηρεί Βιβλίο Πρακτικών των αποφάσεών της που λαμβάνει για τους ελέγχους, στο οποίο καταχωρεί και τις εκθέσεις της προς τις Γενικές Συνελεύσεις.

Σε περίπτωση που η Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώσει κατά τον έλεγχο διαχειριστικά σφάλματα ζητά από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του, μετά από ομόφωνη απόφασή της, την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, την οποία αν δεν συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα μήνα από την ανωτέρω έγγραφη αίτηση, έχει το δικαίωμα να την συγκαλέσει η ίδια, με την διαδικασία που ορίζει το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 29

ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό ή στο Νόμο.

Η Γενική Συνέλευση θεωρείται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη προειδοποίηση, οπότε και θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων.

Ειδικά για την λήψη αποφάσεων που αφορούν την τροποποίηση του Καταστατικού, τον καθορισμό σήματος, την έγκριση εσωτερικού κανονισμού και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από τα καθήκοντά τους πριν από την λήξη της θητείας τους ή και της αποπομπής τους, απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων ( 2/3 ) τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων ( 4/5 ) των παρόντων. Σε περίπτωση που δε επιτυγχάνεται η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς άλλη προειδοποίηση, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκεται το ένα τέταρτο ( ? ) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, ενώ απαιτείται πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων ( 4/5 ) των παρισταμένων για την λήψη αποφάσεων. Αν και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται για τρίτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο χωρίς άλλη προειδοποίηση, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων. Για την λήψη όμως απόφασης απαιτείται η πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων ( 4/5 ) των παρευρισκομένων.

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους ή την αποπομπή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής πριν από την λήξη της θητείας τους, οι θέσεις τους αναπληρώνονται αμέσως από τα αναπληρωματικά μέλη, εφόσον αυτά επαρκούν κατ’ αριθμό για την νόμιμη σύνθεση των αντιστοίχων Οργάνων. Άλλως, προκηρύσσονται άμεσα εκλογές για ανασύνθεση του αντιστοίχου Οργάνου, με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 30

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Ο προϋπολογισμός, ο ισολογισμός και ο απολογισμός του Συλλόγου συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος χωριστά.

Άρθρο 31

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διαλύεται αυτοδίκαια, αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι ( 20 ) μέλη ή αν συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την διάλυση σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τους Νόμους περί Σωματείων. Για την λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απαρτία των μισών τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων ( 4/5 ) των παρόντων. Εφόσον ληφθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την διάλυση του Συλλόγου, και σε κάθε περίπτωση αυτοδίκαιης διάλυσής του, η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης από τα μέλη της τρία φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές, οι οποίοι αποφασίζοντες κατά πλειοψηφία προβαίνουν στην εκκαθάριση της περιουσίας κατά νόμον.

Μετά την διάλυση του Συλλόγου, αυτός τίθεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Νόμων περί Σωματείων και θεωρείται υφιστάμενος μόνο προς τον σκοπό της εκκαθαρίσεως.

Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, η περιουσία του Συλλόγου που απομένει (χρήματα, χρεώγραφα, κινητά και ακίνητα), περιέρχεται υποχρεωτικά στο Βαρβάκειο Ιδρυμα, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 32

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Κάθε θέμα που αφορά στον τρόπο της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου και τον λεπτομερή καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών και που δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτό το Καταστατικό, μπορεί να ρυθμισθεί με Εσωτερικό Κανονισμό. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Άρθρο 33

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οτι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Συλλόγου, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου περί Σωματείων, του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού αυτού Νόμου. Άρθρο 34 Το αρχικό Καταστατικό του Συλλόγου επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 7727 / 1952 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και στην συνέχεια τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 17559 /1956, 600 / 1973, 593 / 1978 αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου. Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 34 άρθρα, είναι τροποποίηση του παραπάνω αρχικού Καταστατικού.

Διεύθυνση:

Γλαδστώνος 3 (Στοά Φέξη),

8ος όροφος,

Τ.Κ 10677

Αθήνα

Επικοινωνία:

210-3826377

contact@varvakio.gr